MIDOONY Logo

آشنایی با مدیریت ریسک عملیاتی در بانک (بخش دوم - تعریف ریسک عملیاتی)

1400/08/07
آشنایی با مدیریت ریسک عملیاتی در بانک (بخش دوم - تعریف ریسک عملیاتی)

تعریف #ریسک_عملیاتی :

تعریف #ریسک در دیکشنری انگلیسی آکسفورد برابر با یک شانس یا احتمال خطر، از دست دادن، آسیب دیدن یا دیگر عواقب نامطلوب میباشد. در این زمینه، ریسک برای نشان دادن عواقب منفی استفاده میشود. با این حال، ریسک پذیری میتواند دارای یک نتیجه مثبت هم باشد. احتمال سوم این است که ریسک به عدم اطمینان از نتایج مربوط میباشد ( #هاپکین [ #Hopkin ]، 2010 ). تعریف ارائه شده در ایزو 31000 عبارت است از " تأثیر عدم قطعیت بر اهداف. توجه داشته باشید که یک اثر ممکن است مثبت، منفی و یا انحراف از آنچه مورد انتظار است، باشد. همچنین ریسک اغلب توسط یک رخداد، یک تغییر در شرایط یا یک پیامد توصیف میگردد." (ایزو، 2009)

طبق آخرین تعریفی که کمیته #بازل از ریسک عملیاتی در سال 2004 ارائه کرده است، این ریسک عبارت است از:

 

« زیان ناشی از فرآیندهای داخلی نامناسب، وقایع تاریخی، اشتباهات سیستمی و خطاهای انسانی »

اساساً ریسک عملیاتی به مفهوم اخلال یا بروز خطا در انجام عملیات می باشد. این تعریف بسیار کلی بوده و کلیه موارد ناشی از اشتباهات عوامل انسانی (عمدی یا سهوی)، اخلال در سیستم نگهداری و #پردازش_الکترونیک ، موارد ناشی از حملات تخریبی ( نظیر حملات #هکر ها به پایگاه های الکترونیک) و حتی موارد نقض قوانین و مقررات توسط پرسنل #بانک را شامل می شود. اما طبق تعریف ارایه شده در مجموعه رهنمودهای #بانک_مرکزی ج.ا.ا (مفاد نامه شماره 1172 م ب مورخ 31/03/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی) ریسک عملیاتی عبارت است از :

”احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری“

4 2310
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید