MIDOONY Logo

نتیجه جستجوی عبارت «سگ» : تعداد (3) مورد یافت شد.

شرح اجمالی انواع روش های یادگیری ماشین (Supervised and Unsupervised Machine Learning)

یادگیری با نظارت و بی نظارت دو روش یادگیری ماشین هستند که در سناریوها و مجموعه داده های مختلف استفاده می شوند. 

1400/09/11

چالش های مدیر ارشد داده کدامند ؟

با شکل گیری و ادامه تکامل نقش CDO چالش های زیادی پیش رو قرار می گیرد، ولی عدم ثبات و انتظارات برآورده نشده یرای این نقش که باید با فناوری در حال تغییر، بسرعت همگام شود مشکل مضاعفی می باشد.

1400/06/31

بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات - بخش اول - هاری (Rabies Virus)

(Rabies virus) یا ویروس هاری از راسته Rhabdovirals وخانواده  Rhabdoviridae وجزء جنس Lyssa virus  می باشد. این بیماری جزء بیماری های بسیار قدیمی و کشنده بوده وزئونوز هست یعنی قابلیت انتقال از حیوان به انسان را دارد.

1400/02/20